Kategorie

Odběr novinek [Newsletter]

 

Všeobecné obchodní podmínky                         

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Petr Nedvěd –AB ENTRY.

 I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel – fyzická osoba Petr Nedvěd –AB ENTRY, IČ 71679031, DIČ CZ6908160281, se sídlem U zámeckého parku 9, 148 00 Praha 4, jako Prodávající a na straně druhé je Kupující.

Definice

Kupující je buď Spotřebitel nebo Podnikatel

Spotřebitel - Kupující, na nějž se vztahuje zák. 634/1992 Sb.

Podnikatel - Kupující, jež si pořizuje Zboží od Prodávajícího za účelem podnikání

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, tak se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami Podnikatel (např. montážní firma, obchodní firma), řídí se vztahy neupravené VOP Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb.

U všech uvedených právních předpisů se rozumí znění předpisu platné v okamžiku objednání Zboží.

II. Provozní doba

Objednávání přes internetový obchod je možné 24 hodin denně.

Provozní doba provozovny je zpravidla pondělí až pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

III. Ceny

Ceny zde uvedené jsou ceny smluvní. U cen je vždy uvedeno, jestli jsou s DPH, nebo bez DPH. Uvedené akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, nebo po časově vymezenou dobu.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava, atd.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu) na www.abentry.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@abentry.cz
 • osobně v provozovně prodávajícího na adrese U zámeckého parku 9, Praha 4 - Kunratice
 • faxem na čísle 224 936 193
 • telefonicky na čísle 777 563 999, nebo 224 936 193

 

V. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, jestliže byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě). Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Spotřebitel musí zboží vrátit nepoškozené, kompletní, včetně originálního obalu a dokumentace, ve stavu v jakém jej převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které je momentálně nedostupné a to v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím, nebo pokud došlo k výrazné změně ceny a zákazník toto před vznikem kupní smlouvy neakceptuje. O této situaci prodávající zákazníka informuje. Pokud byla část, nebo celá objednávka uhrazena, tak budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby, kdy písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním.

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody:

 • platba v hotovosti při nákupu,
 • platba předem bankovním převodem,
 • na dobírku při doručení zboží

V případě platby na dobírku je k připočten poplatek za tuto službu (doběrečné).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího.

 

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Objednané zboží může převzít pouze kupující. Ten se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Zasílání přepravní službou:

Objednané zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou dle výběru Prodávajícího, např. PPL, nebo Českou poštou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zásilku, která je neúplná, nebo poškozená, tak je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@abentry.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. 

 

VIII. Záruční podmínky

Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců pro Spotřebitele. Pokud se jedná o tzv. bazarové zboží, může být doba záruky upravena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží je započata dnem převzetí zboží Kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pokud je reklamace vyřízena jako oprávněná, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání této reklamace. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem, kdy je reklamace vyřízena (nikoliv dnem, kdy si zboží vyzvedne Kupující). Pokud je reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje.

Záruka se u dodaného zboží vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě.

 

Záruka se nevztahuje na následující:

 • opotřebení věci, které je způsobeno jejím obvyklým používáním
 • špatnou, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelským návodem (příručkou)
 • poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, účinky způsobenými statickou elektřinou
 • poškození zařízení způsobené nadměrným zatěžováním
 • vady vzniklé mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
 • pokud byl proveden nekvalifikovaný zásah či je provedena změna parametrů zboží
 • zboží, které bylo upravováno Kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)
 • zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

 

IX. Způsob reklamace:

 • při plnění reklamace musí Kupující předložit reklamované zboží a seznam reklamovaných vad
 • pro rychlejší vyřízení reklamace se doporučuje Kupujícímu předložit kopii faktury nebo dodacího listu, kde je toto konkrétní zboží uvedeno.
 • pokud Kupující uplatňuje reklamaci, tak by měl ve vlastním zájmu reklamované zboží dodat buď v originálním obalu, nebo v obalu vhodném pro přepravu.
 • pokud není dodáno zboží k reklamaci s dodanými součástmi a příslušenstvím, Prodávající není povinen je k reklamaci přijmout.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a přijímá je. Okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014